OIT 1 โครงสร้างหน่วยงาน
OIT 2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT3 อำนาจหน้าที่
OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT8 Q&A ติดต่อ/สอบถาม
OIT9 Social Network
OIT10 นโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล
OIT11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
OIT12 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT15 คู่มือมาตรฐานการใช้บริการ
OIT16 ข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT18 E-Service
OIT19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT21 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
OIT23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT25 หลักเกณฑ์กาารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
OIT27 แนวปฏิบัติการจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT29 ข้อมูลสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
OIT32 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy
OIT33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
OIT34 การประพฤติความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT40 การชับเคลื่อนจริยธรรม
OIT41 การประเมิินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน