ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๕ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีคำถามสงสัย
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ติดต่อทาง QR code ที่โรงเรียนจัดทำตามลิงค์นี้ครับ


 

ข่าวการศึกษา