ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

 วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สื่อสารหลายภาษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สื่อสารหลายภาษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจ    เป้าหมายของโรงเรียน

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของสถานประกอบการ
ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์
และสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
4.ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการการเรียนรู้  และการบริหารจัดการชั้นเรียน
5.บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพ  และหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน