ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนิมิตร

คติพจน์โรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

สีประจำโรงเรียน

เหลือง - น้ำเงิน

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสาละ